ส่งอีเมล์

ปุ่มส่งอีเมล์

activity_main.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

<Button
android:id="@+id/buttonSend"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Send" />

</RelativeLayout>
[/code]

MainActivity.java

[code lang=”java”]
package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Environment;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import java.io.File;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

Button buttonSend = (Button) findViewById(R.id.buttonSend);
buttonSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
intent.setType("text/plain");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{"email@example.com"});
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "subject here");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "body text");
//File root = Environment.getExternalStorageDirectory();
//File file = new File(root, Filename);
//if (!file.exists() || !file.canRead()) {
// Toast.makeText(getApplicationContext(), "Attachment Error", Toast.LENGTH_SHORT).show();
// finish();
// return;
//}
//Uri uri = Uri.parse("file://" + file.getAbsolutePath());
//intent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri);
startActivity(Intent.createChooser(intent, "Send email…"));
}
});
}
}
[/code]