ส่งอีเมล์

ปุ่มส่งอีเมล์

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/buttonSend"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Send" />

</RelativeLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Environment;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import java.io.File;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Button buttonSend = (Button) findViewById(R.id.buttonSend);
    buttonSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
        intent.setType("text/plain");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{"email@example.com"});
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "subject here");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "body text");
        //File root = Environment.getExternalStorageDirectory();
        //File file = new File(root, Filename);
        //if (!file.exists() || !file.canRead()) {
        //  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Attachment Error", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        //  finish();
        //  return;
        //}
        //Uri uri = Uri.parse("file://" + file.getAbsolutePath());
        //intent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri);
        startActivity(Intent.createChooser(intent, "Send email..."));
      }
    });
  }
}