เรียก Activity อื่น

1.เรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่น

เพิ่มแอคทิวิตี้ชื่อ SecondActivity

activity_main.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

<Button
android:id="@+id/my_button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Click1" />
</LinearLayout>
[/code]

MainActivity.java

[code lang=”java”]
package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

Button myButton1 = (Button) findViewById(R.id.my_button1);
myButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
startActivity(intent);
}
});
}
}
[/code]

activity_second.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_second"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.SecondActivity">

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="This is second activity." />
</LinearLayout>
[/code]

2.เรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่นพร้อมส่งข้อมูลไปให้

activity_main.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

<EditText
android:id="@+id/editText1"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1" />

<Button
android:id="@+id/my_button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Click1" />
</LinearLayout>
[/code]

MainActivity.java

[code lang=”java”]
package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

public static final String MESSAGE1 = "Message1";

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

Button myButton1 = (Button) findViewById(R.id.my_button1);
myButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
String msg = editText.getText().toString();

Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
intent.putExtra(MESSAGE1, msg);
startActivity(intent);
}
});
}
}
[/code]

activity_second.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_second"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.SecondActivity">

<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="This is second activity."/>
</LinearLayout>
[/code]

SecondActivity.java

[code lang=”java”]
package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_second);

Intent intent = getIntent();
String msg = intent.getStringExtra(MainActivity.MESSAGE1);

TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
textView.setText(msg);
}
}
[/code]

3.ส่งข้อมูลกลับมาให้แอคทิวิตี้ต้นทาง

activity_main.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

<Button
android:id="@+id/my_button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Click1" />
</LinearLayout>
[/code]

MainActivity.java

[code lang=”java”]
package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

public static final String MESSAGE2 = "Message2";
public static final int CODE = 1;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

Button myButton1 = (Button) findViewById(R.id.my_button1);
myButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
startActivityForResult(intent, CODE);
}
});
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
if (requestCode == CODE) {
if (resultCode == RESULT_OK) {
String msg = intent.getStringExtra(MESSAGE2);
Toast.makeText(this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
}

}

[/code]

activity_second.xml

[code lang=”xml”]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/activity_second"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context="com.phaisarn.jackapplication.SecondActivity">

<EditText
android:id="@+id/editText2"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1" />

<Button
android:id="@+id/my_button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Return" />
</LinearLayout>
[/code]

SecondActivity.java

[code lang=”java”]
package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_second);

Button myButton2 = (Button) findViewById(R.id.my_button2);
myButton2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText2);
String msg = editText.getText().toString();

Intent intent = new Intent();
intent.putExtra(MainActivity.MESSAGE2, msg);
setResult(RESULT_OK, intent);
finish();
}
});
}
}
[/code]