เรียก Activity อื่น

1.เรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่น

เพิ่มแอคทิวิตี้ชื่อ SecondActivity

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/my_button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click1" />
</LinearLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Button myButton1 = (Button) findViewById(R.id.my_button1);
    myButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
        startActivity(intent);
      }
    });
  }
}

activity_second.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_second"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.SecondActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="This is second activity." />
</LinearLayout>

2.เรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่นพร้อมส่งข้อมูลไปให้

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1" />

  <Button
    android:id="@+id/my_button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click1" />
</LinearLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  public static final String MESSAGE1 = "Message1";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Button myButton1 = (Button) findViewById(R.id.my_button1);
    myButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
        String msg = editText.getText().toString();

        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
        intent.putExtra(MESSAGE1, msg);
        startActivity(intent);
      }
    });
  }
}

activity_second.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_second"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.SecondActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="This is second activity."/>
</LinearLayout>

SecondActivity.java

package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_second);

    Intent intent = getIntent();
    String msg = intent.getStringExtra(MainActivity.MESSAGE1);

    TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    textView.setText(msg);
  }
}

3.ส่งข้อมูลกลับมาให้แอคทิวิตี้ต้นทาง

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/my_button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click1" />
</LinearLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  public static final String MESSAGE2 = "Message2";
  public static final int CODE = 1;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Button myButton1 = (Button) findViewById(R.id.my_button1);
    myButton1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
        startActivityForResult(intent, CODE);
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
    if (requestCode == CODE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        String msg = intent.getStringExtra(MESSAGE2);
        Toast.makeText(this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    }
  }

}

activity_second.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_second"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.phaisarn.jackapplication.SecondActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1" />

  <Button
    android:id="@+id/my_button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Return" />
</LinearLayout>

SecondActivity.java

package com.phaisarn.jackapplication;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_second);

    Button myButton2 = (Button) findViewById(R.id.my_button2);
    myButton2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText2);
        String msg = editText.getText().toString();

        Intent intent = new Intent();
        intent.putExtra(MainActivity.MESSAGE2, msg);
        setResult(RESULT_OK, intent);
        finish();
      }
    });
  }
}