เริ่มต้นเขียน Java กับ Hello World!

เปิด Eclipse ขึ้นมา

สร้างจาวาโปรเจ็กส์ใหม่ชื่อ HelloJava

  • File -> New -> Java Project
  • Project name: HelloJava

สร้างคลาสชื่อ Hellojava

  • คลิกขวาที่โปรเจ็กส์ HelloJava แล้วเลือก New -> Class
  • Name: Hellojava
  • คลิกเครื่องหมายถูกหน้า public static void main(String[] args)

พิมพ์คำสั่งแสดงผลออกหน้าจอ

public class HelloJava {
	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Hello World!");
	}
}

การรัน ด้วย Eclipse:

กด Ctrl+F11

การรันด้วย Command line:

$ javac HelloJava.java
$ java HelloJava