เริ่มต้นเขียน Java กับ Hello World!

เปิด Eclipse ขึ้นมา

สร้างจาวาโปรเจ็กส์ใหม่ชื่อ HelloJava

  • File -> New -> Java Project
  • Project name: HelloJava

สร้างคลาสชื่อ Hellojava

  • คลิกขวาที่โปรเจ็กส์ HelloJava แล้วเลือก New -> Class
  • Name: Hellojava
  • คลิกเครื่องหมายถูกหน้า public static void main(String[] args)

พิมพ์คำสั่งแสดงผลออกหน้าจอ

[sourcecode language=”java”]
public class HelloJava {
/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hello World!");
}
}
[/sourcecode]

การรัน ด้วย Eclipse:

กด Ctrl+F11

การรันด้วย Command line:

$ javac HelloJava.java
$ java HelloJava