คำสั่ง apt-get ที่ใช้บ่อย

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get install <package_name>
sudo apt-get -f install
sudo apt-get remove <package_name>
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean

Ref: AptGet/Howto