การติดตั้ง Node.js

หน้าเว็บหลัก Node.js
https://nodejs.org/

ดาว์นโหลด Node.js จาก
https://nodejs.org/en/download/

เมื่อดาว์นโหลดจะได้ไฟล์

node-v8.12.0-x64.exe

เมื่อติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ที่

C:\Program Files\nodejs\

ดูเวอร์ชันของ node

> node -v
v8.12.0

ดูเวอร์ชันของ npm

> npm -v
6.4.1

 

อัพเดท npm ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

npm i npm@latest -g

ถ้า Update แล้ว error แบบนี้ self signed certificate in certificate chain

> npm i npm@lastest -g
npm ERR! code SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN
npm ERR! errno SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN
npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/npm failed, reason: self signed certificate in certificate chain

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\phaisarns\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-10-19T06_52_07_968Z-debug.log

ทางแก้คือ

> npm config set strict-ssl false

น่าจะหาย แต่ถ้าไม่หายก็

> npm config set ca=null

 

ดู config ของ npm

> npm config ls
; cli configs
metrics-registry = "https://registry.npmjs.org/"
scope = ""
user-agent = "npm/6.4.1 node/v8.12.0 win32 x64"

; userconfig C:\Users\phaisarns\.npmrc
ca = null

; builtin config undefined
prefix = "C:\\Users\\phaisarns\\AppData\\Roaming\\npm"

; node bin location = C:\Program Files\nodejs\node.exe
; cwd = C:\Users\phaisarns
; HOME = C:\Users\phaisarns
; "npm config ls -l" to show all defaults.

หรือต้องการดู config ทั้งหมด

> npm config ls -l

ดูเสร็จแล้วถ้าจะกำหนดค่า config ให้ทำแบบนี้

> npm config set ca=null

ติดตั้ง typescript เวอร์ชันล่าสุด

$ npm install -g typescript@latest

 

Link