Ionic: Action Sheets

กดปุ่มแล้วมี Sheet เด้งขึ้นมา
sheet1 sheet2

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.html
โดยเพิ่มปุ่ม และเมื่อปุ่มถูกกดให้เรียกฟังก์ชัน openMenu()

บรรทัดที่ 9: กำหนดคลาส
บรรทัดที่ 10: เมื่อคลิกที่ปุ่มเรียกใช้ฟังก์ชัน openMenu()

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.ts

https://ionicframework.com/docs/components/#action-sheets