ใช้ Provider แสดง List

list

สร้างแอพ Ionic ด้วยคำสั่ง

[code]
> ionic start myApp blank
[/code]

สร้าง Provider ชื่อ contacts

[code]
ionic g provider contacts
[/code]

จะได้ไฟล์ src/providers/contacts/contacts.ts

แก้ไขไฟล์ src/providers/contacts/contacts.ts

บรรทัดที่ 1: ลบ import ที่ไม่ได้ใช้ออก
บรรทัดที่ 13: สร้างตัวแปร contacts
บรรทัดที่ 15: แก้ไข constructor จาก

เป็น

บรรทัดที่ 19-26: สร้างเมธอด loadcontacts() ไว้ให้ภายนอกเรียกใช้

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.ts

บรรทัดที่ 4: import โพรไวเดอร์ ContactsProvider
บรรทัดที่ 13: เพิ่มพารามิเตอร์ contactService เพื่อเรียกใช้ ContactsProvider
บรรทัดที่ 18: เรียกใช้เมธอด loadcontacts() ของ โพรไวเดอร์ ContactsProvider

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.html