คำสั่ง ADB

ติดตั้งโปรแกรม
[code]
> adb install -r name.apk
Success
[/code]