การสร้าง Button ใน Excel

ไปที่เมนู View>Toolbars>Forms

จากนั้นเลือก Control ที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้เลือก Button

ทำการวาด Button ไว้ในตำแหน่งทีต้องการ จานั้นจะมี Dialog มาให้เลือกว่าจะให้ Button นี้เเชื่อมโยงกับ Macro ไหน

ที่มา: ozgrid.com