อ่าน-เขียนไฟล์ด้วย Python

เชียนไฟล์
f = open(‘/tmp/workfile’, ‘w’)

อ่านไฟล์
f.read()

อ่านไฟล์เป็นบรรทัด
f.readline()

ตัวอย่างการใช้ pickle http://docs.python.org/library/pickle.html

ที่มา: daimi.au.dk/~besen/TBiB2007/lecture-notes/persistence.htmldocs.python.org/tutorial/inputoutput.html