การใช้งาน ListView

ListView

สร้าง ListView เปล่าๆ ไว้ที่ activity_main.xml
จากนั้นเพิ่มข้อมูลด้วยโค๊ด พร้อมใส่อีเวนท์คลิกที่ไอเทม setOnItemClickListener

แก้ไขโค๊ดทีไ่ฟล์ activity_main.xml

แก้ไขโค๊ดทีไ่ฟล์ MainActivity.java

ปล. ถ้า ListView นี้อยู่ใน Fragment อีกที ตรง Toast ให้เปลี่ยน จาก getApplicationContext() เป็น getActivity()