การสร้าง Web Services ใน Visual Studio 2017

Web Services

สร้างโปรเจ็กส์

File > New > Project…
เลือกโปรเจ็กส์แบบ Web > ASP.NET Web Application (.NET Framework)
ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ JackWebServices
เลือก Empty

เพิ่มไฟล์ Web Services

คลิกขวาที่ JackWebServices เลือก Add > New Item…
เลือก Web Services (ASMX)
ตั้งชื่อไฟล์ MyWebService.asmx

ที่ไฟล์ MyWebService.asmx จะมีตัวอย่าง WebMethod ชื่อ HelloWorld()

ให้เพิ่ม WebMethod ชื่อ ConvertTemperature(double dFah)

เสร็จละรันได้ จะได้ url ประมาณนี้
http://localhost:xxxxx/MyWebService.asmx

การสร้าง Web Services และเรียกใช้งาน Web Services ด้วย Visual Studio 2015