ปัญหา SQL Server Configuration Manager not found

ปัญหา Microsoft SQL Server Configuration Manager not found ทั้งที่ติดตั้งแล้ว

ให้ไปเรียกใช้ตรงๆที่พาทตามนี้

SQL Server 2017

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc

SQL Server 2016

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc

SQL Server 2014

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc

SQL Server 2012

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc

SQL Server 2008

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc

Link