ปัญหา SQL Server Configuration Manager not found

ปัญหา Microsoft SQL Server Configuration Manager not found ทั้งที่ติดตั้งแล้ว

ให้ไปเรียกใช้ตรงๆที่พาทตามนี้

SQL Server 2017
[code]
C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
[/code]

SQL Server 2016
[code]
C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
[/code]

SQL Server 2014
[code]
C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc
[/code]

SQL Server 2012
[code]
C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc
[/code]

SQL Server 2008
[code]
C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc
[/code]

Link