แสดงอินพุท Date และ Time


home.ts

บรรทัดที่ 10-12: ประการศตัวแปร event ที่มีสมาชิกภายในเป็น date และ time

Note: จริงๆจะปรากาศตัวแปร date และ time แยกอิสระจากกันก็ได้ ไม่ต้องรวมกันไว้ใน ตัวแปร event

home.html

บรรทัดที่ 18: ผูกตัวแปร event.date เข้ากับ ion-datetime และกำหนดรูปแบบที่ใช้แสดง
บรรทัดที่ 23: ผูกตัวแปร event.time เข้ากับ ion-datetime และกำหนดรูปแบบที่ใช้แสดง

Link