แสดงปฏิทิน

1. สร้างแอพและรัน

[code]
> ionic start myCalendar blank
> cd ./myCalendar
> ionic serve -l
[/code]

2. เขียนโค๊ดแสดงปฏิทิน

src/pages/home/home.ts

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.scss

3. ติดตั้งและคอนฟิก Native Ionic Cordova Calendar Plugin

To integrate the calendar with native Ionic 3 Cordova calendar plugin, type this command to install it first.

[code]
> ionic cordova plugin add cordova-plugin-calendar
> npm install –save @ionic-native/calendar
[/code]

Now, open and edit src/app/app.module.ts then add this import.

บรรทัดที่ 10: import Calendar เข้ามาใช้
บรรทัดที่ 30: เพิ่มโมดูล Calendar เข้ามาใน @NgModule providers.

Now, it’s ready to implement in the pages.

3.

Link