การใช้ template แทน templateUrl

ไฟล์ .ts ปกติจะถูกสร้างมาพร้อมไฟล์ .html
โดยในไฟล์ .ts จะเรียกไฟล์ .html ด้วย templateUrl ดังนี้

แต่เราสามารถเปลี่ยนมาใช้ template แทนได้
โดยกำหนดโค๊ดที่ใช้แสดงผลให้กับตัวแปร template เลย เข่น

src/pages/home/home.ts

จากนั้นไฟล์ src/pages/home/home.html ก็ไม่ได้ใช้ละ ลบทิ้งได้เลย