Android: Spinner เตรียมข้อมูลด้วยโค๊ด

activity_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 20: ประกาศตัวแปร spinner
บรรทัดที่ 22-26: ประกาศตัวแปร arrayList เพื่อเก็บข้อมูลเตรียมไว้ให้ item
บรรทัดที่ 28-31: นำค่าจาก arrayList มาใส่ให้กับ spinner
บรรทัดที่ 32: กำหนดค่าเริ่มต้นว่าให้เลือก item ที่ 1
บรรทัดที่ 37: อ่านค่า item ที่ถูกเลือก

Link