Android: Spinner เตรียมข้อมูลด้วย resource

res/values/strings.xml

บรรทัดที่ 4-8: เตียมข้อมูลไว้แสดงใน Spinner

activity_main.xml

บรรทัดที่ 14: ใส่ข้อมูล country_arrays จากไฟล์ res/values/strings.xml เข้าไปให้ Spinner

MainActivity.java

บรรทัดที่ 17: ประกาศตัวแปร spinner
บรรทัดที่ 19: กำหนดค่าเริ่มต้นว่าให้เลือก item ที่ 1
บรรทัดที่ 24: อ่านค่า item ที่ถูกเลือก

Link