การเปลี่ยน Color (Dynamic)

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.ts

บรรทัดที่ 13: 1==1 จะได้สีแดง
บรรทัดที่ 13: 1==2 จะได้สีเขียว

Link