Binary Search

ค้นหาจากตำแหน่งกึ่งกลาง ถ้าเจอก็จบ
ถ้าไม่เจอ แล้วเลขที่ค้นหามีค่ามากกว่า ก็หาต่อทางครึ่งซ้าย
ถ้าไม่เจอ แล้วเลขที่ค้นหามีค่าน้อยกว่า ก็หาต่อทางครึ่งขวา

โค๊ด

ผลการรัน
[code]
Search term found at index 4.
Press any key to continue . . .
[/code]