ionic3: การใช้งาน localStorage

การเก็บข้อมูลของ localStorage เก็บในลักษณะของ key/value

  1. การเขียนและอ่านข้อมูลจาก localStorage
  2. การอ่านข้อมูลจาก localStorage โดยที่ยังไม่มี key นั้นอยู่
  3. การอ่านข้อมูลจาก localStorage ที่มี key นั้นเก็บอยู่
  4. การลบ localStorage โดยการกำหนด key

สร้างโปรเจ็กส์ใหม่ชื่อ localStorage

[code]
> ionic start localStorage blank
> cd localStorage
> ionic serve
[/code]

1. การเขียนและอ่านข้อมูลจาก localStorage

บรรทัดที่ 12: เขียนข้อมูลลง localStorage โดยมี key ชื่อ username
บรรทัดที่ 13: อ่านข้อมูลจาก localStorage ที่มี key ชื่อ username

2. การอ่านข้อมูลจาก localStorage โดยที่ยังไม่มี key นั้นอยู่

อ่าน username จาก localStorage
โดยที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูล username ลง localStorage จะได้ค่า null กลับมา

ผลการรัน กด F12 ดู
[code]
username is null
[/code]

3. การอ่านข้อมูลจาก localStorage ที่มี key นั้นเก็บอยู่

เพิ่มคำสั่งเขียนข้อมูล username ลง localStorage
อ่าน username จาก localStorage อีกครั้งคราวนี้จะได้ข้อมูลละ

ผลการรัน กด F12 ดู
[code]
username is jack
[/code]

4. การลบ localStorage โดยการกำหนด key

บรรทัดที่ 13: ลบ localStorage item ด้วยคำสั่ง localStorage.removeItem()

ผลการรัน กด F12 ดู
[code]
username is null
[/code]

Link