ตรวจสอบค่าตัวแปร JAVA_HOME และ ANDROID_HOME

การตรวจสอบค่า environment variable ใช้คำสั่ง echo

ตรวจสอบค่า JAVA_HOME

> echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_162

ตรวจสอบค่า ANDROID_HOME

> echo %ANDROID_HOME%
C:\Users\Jack\AppData\Local\Android\Sdk