Mount a Windows Share in macOS

Go > Connect to Server

ใส่หมายเลข IP Address ของเครื่องปลายทาง

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ

เสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์อยู่ใต้หัวข้อ Shared

Link