Basic Commands

คำสั่งต่างๆที่จำเป็น เช่น
df -h ดูการใช้พื้นที่ Harddisk
du -sh folder_name ดูการใช้พื้นที่ของแต่ละ folder

ที่มา: UsingTheTerminalBasic Commands