การจับเวลาด้วย Python

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น clock() and time() บน Windows and Linux
Run on linux
>>> from time import clock, time
>>> print clock(), time()
0.01 1169573460.96
>>> print clock(), time()
0.01 1169573463.76
>>> print clock(), time()
0.01 1169573467.09
>>>
Run on Windows
>>> from time import clock, time
>>> print clock(), time()
7.54285810068e-006 1169574534.84
>>> print clock(), time()
3.32073322168 1169574538.16
>>> print clock(), time()
7.32428004118 1169574542.15
>>> #!/usr/bin/python

จะเห็นได้ว่าฟังก์ชั่น time() เหมาะกับการนำมาใช้จับเวลามากกว่า (แต่ก็ไม่ตรงซะทีเดียว สู้คำสั่ง command line:time  ไม่ได้)
import time

[code lang=”python”]
def procedure():
time.sleep(2.5)

# measure process time
t0 = time.clock()
procedure()
print time.clock() – t0, "seconds process time"

# measure wall time
t0 = time.time()
procedure()
print time.time() – t0, "seconds wall time"

0.0 seconds process time
2.50023603439 seconds wall time
[/code]

ที่มา: stackoverflow.comdocs.python.orgtutorialspoint.com