การใช้ ionic เรียก WebApi

  1. สร้างโปรเจ็กส์ ASP.NET Core
  2. สร้างโปรเจ็กส์ ionic
  3. ผลการรัน

1. สร้างโปรเจ็กส์ ASP.NET Core

สร้างโปรเจ็กส์แบบ ASP.NET Core WebAPI in Azure

ValuesController.cs

บรรทัดที่ 16 : เมื่อเรียก Get มา จะคืนค่าเป็น array of string Jack1 และ Jack2
บรรทัดที่ 23 : เมื่อเรียก Get แล้วใส่ id ใดๆมา จะคืนค่าเป็น string คำว่า Jack

2. สร้างโปรเจ็กส์ ionic

สร้างโปรเจ็กส์ ionic เรียกใช้ HTTP แบบ Native (GET)

home.html

home.ts

3. ผลการรัน

เมื่อคลิกปุ่มที่ 1 ผลลัพธ์เป็น string คำว่า Jack

[code]
http://jackwebapi25610824112107.azurewebsites.net/api/values/1
home.ts:29 this.stStatus 200
home.ts:30 this.stValue Jack
[/code]

เมื่อคลิกปุ่มที่ 2 ผลลัพธ์เป็น string คำว่า [“Jack1″,”Jack2”]

[code]
home.ts:42 http://jackwebapi25610824112107.azurewebsites.net/api/values
home.ts:48 this.stStatus 200
home.ts:49 this.stValue ["Jack1","Jack2"]
[/code]

เมื่อคลิกปุ่มที่ 3 ผลลัพธ์เป็น array ของ string คือ string ตัวแรก Jack1 และ string ตัวสอง Jack2

[code]
home.ts:61 http://jackwebapi25610824112107.azurewebsites.net/api/values
home.ts:68 this.stStatus 200
home.ts:69 this.stValue ["Jack1","Jack2"]
home.ts:70 this.stValue[0] Jack1
home.ts:71 this.stValue[1] Jack2
[/code]