ปัญหาการใช้ XmlSerializer ใน Silverlight

ปัญหาการใช้ XmlSerializer ใน Silverlight 4

สาเหตุ:

เกิด error message ดังนี้
The type or namespace name ‘XmlSerializer’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

แก้ไข:

ให้ไปเพิ่ม References ที่ชื่อว่า System.Xml.Serialization

ที่มา: forums.silverlight.net