วิธีการแก้ไข Install ActiveX Control ไม่ได้

กรณี install activex control แล้วขึ้นหน้าต่างมีข้อความว่า

Windows has blocked this software because it can’t verify the publisher.
Name: xxxx.CAB
Pubisher: Unknown Publisher
ให้แก้โดยการไปเซ็ตของ IE ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่  Tools -> Internet Options
  2. เลือกแท็บ Security -> Custom level…http://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/shadow.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-left-color: rgb(238, 238, 238); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ” alt=”” src=”http://tspy.wordpress.com/wp-admin/” />http://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/shadow.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-left-color: rgb(238, 238, 238); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ” src=”http://tspy.files.wordpress.com/2008/01/step2.gif?w=500″ />
  3. เลื่อน scroll bar ในส่วนของ setting หาในส่วนของ ActiveX controls ที่หัวข้อว่า Download unsigned ActiveX controls ให้เลือก Promthttp://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/shadow.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-left-color: rgb(238, 238, 238); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ” src=”http://tspy.files.wordpress.com/2008/01/step3.gif?w=500″ />
  4. click OK
  5. จะขึ้นหน้าต่างเพื่อยืนยันการ setting ให้คลิก Yes
  6. จากนั้นคลิก OK
  7. จะแสดงหน้าต่างให้ Restart windows ก็ให้ Restart Now
  8. เมื่อรีบูทต์เครื่องเสร็จเรียบร้อย ก็ให้เข้าเว็บนั้นใหม่ ทีนี้ก็จะ install activex controls ได้

ที่มา: http://tspy.wordpress.com