การใช้ไลบรารี Material Spinner

Spinner อันแรกใช้เลือกบริษัท และ Spinner อันที่สองใช้เลือกมือถือของบริษัทที่ถูกเลือกจาก Spinner อันแรก

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

MainActivity.java