การใช้ไลบรารี ScollableNumberPicker

build.gradle (Module: app)

drawable/shape_scrollnum

activity_main.xml

MainActivity.java