การใช้ไลบรารี ShapeImageView

build.gradle (Module: app)

values/colors.xml

values/styles.xml

activity_main.xml

ภาพที่ใช้

 

Link