การทำ Animation (Translate)

activity_main.xml

MainActivity.java

ภาพที่ใช้