การทำ Animation (Interpolator)

values/styles.xml

activity_main.xml

MainActivity.java

ภาพที่ใช้