การใช้คลาส AnimatorSet

activity_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้