การทำ Static Fragment

static_fragment.xml

StaticFragment.java

activity_main.xml