การทำ Dynamic Fragment

dynamic_fragment.xml

DynamicFragment.java

activity_main.xml

MainActivity.java