การจัดเก็บ Fragment ไว้ใน Back Stack

เมื่อเรียก Fragment ไว้หลายอัน เวลากดปุ่ม Back ย้อนกลับ จะย้อนกลับตามลำดับ Stack

สร้าง Fragment ตามนี้ก่อน การใช้ Fragment Transaction

แล้วแก้ไข 2 ไฟล์นี้

activity_main.xml

MainActivity.java