การใช้ UI ของ Fragment

fragment_info.xml

fragment_login.xml

InfoFragment.java

LoginFragment.java

activity_main.xml

MainActivity.java