การสร้าง Single Choice Dialog Fragment

SingleChoiceDialog.java

ItemDialog.java

activity_Main.xml

MainActivity.java