การสร้าง Multiple Choice Dialog Fragment

MultipleChoiceDialog.java

activity_main.xml

MainActivity.java