การสร้าง Custom Dialog Fragment

drawable/shape_dialog_edit.xml

layout/fragment_input.xml

InputFragment.java

activity_main.xml

MainActivity.java