การใช้ไลบรารี PageIndicatorView

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

fragment1.xml

fragment2.xml

fragment3.xml

Fragment1.java

Fragment2.java

Fragment3.java

MyPagerAdapter.java

activity_main.xml

MainActivity.java

ภาพที่ใช้