การใช้ไลบรารี SegmentedButton กับ ViewPager

ยังทดสอบแล้วไม่แสดง Segmented Button ไว้ค่อยลองใหม่ (ดูมีโปรเจ็สก์ที่ใช้ SegmentedButton แล้วใช้ได้อยู่)

สร้าง Fragment1 – Fragment3 ตามตัวอย่างนี้ การใช้ไลบรารี PageIndicatorView

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

values/styles.xml

MyPagerAdapter.java

activity_main.xml

MainActivity.java

ภาพที่ใช้

Link