การใช้ไลบรารี FragmentAnimations

build.gradle (Module: app)

fragment1.xml

fragment2.xml

fragment3.xml

Fragment1.java

Fragment2.java

Fragment3.java

activity_main.xml

MainActivity.java