การสร้าง Custom Toolbar

menu/menu_main.xml

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้