การแสดงปุ่ม FAB ให้สัมพันธ์กับการเลื่อนเพจ

drawable/border.xml

FabScrollingBehavior.java

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้