การสร้างและแสดง Bottom Sheet แบบต่างๆ

values/colors.xml

values/styles.xml

drawable/state.xml

layout/bottom_sheet.xml

BottomSheetDialog.java

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้