การสร้าง Navigation Drawer

menu/nav_menu.xml

values/styles.xml

layout/nav_header.xml

layout/nav_main.xml

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้