การใช้ไลบลารี AHBottomNavigation

build.gradle(Module: app)

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้