การจัดการ ListView Item (search, add, edit, remove)

layout/dialog_layout.xml

InputDialog.java

ItemDialog.java

ConfirmDialog.java

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้